top of page

#SLOWCHURCH

Kerkvernieuwing is een prachtig maar langzaam proces. Kerkzijn is daarom vaak slow church: het is belangrijk tijd te nemen om te luisteren naar God en elkaar. Tijd ook voor voelen en vragen stellen en God en elkaar hierin echt te ontmoeten. Vernieuwing is een zaak van lange adem. Er zijn allerlei weerstanden en blokkades uit verleden en heden. Leren nadenken en reflecteren is daarom een belangrijke kernwaarde binnen Kerk2030: we helpen je een reflexieve cultuur te ontwikkelen binnen jouw plaatselijke kerk. Daarvoor zijn oefenplekken en structuren, die kunnen worden ingericht en ingeoefend, helpend. Praktijken van kerkzijn waar je met elkaar en aan elkaar leert en ontdekt wat God wil met zijn kerk. Praktijkvelden waarop de gaven van Gods Geest kunnen bloeien door zijn genade.

 

> LEES HIER DE PUBLICATIES

Kerk2030 de kerk als oefenplaats.jpg

Kerk2030

is een kerkvernieuwingsbeweging van plaatselijke kerken voor plaatselijke kerken. Wij inspireren, stimuleren en bemoedigen elkaar Gods Koninkrijk zichtbaar te maken in onze tijd.

WAT DOET KERK2030

WAT VOORAF GING

Kerk2030 is gestart in september 2017 met een 24-uursconferentie met twintigers en dertigers die op uitnodiging van een initiatiefgroep nadachten over kerkzijn in 2030. De opbrengst van deze conferentie waren de contouren van wat we nu de zes praktijkvelden voor kerkvernieuwing noemen. Deze praktijkvelden zijn vervolgens van eind 2018 tot begin 2020 getoetst tijdens een Geloof-, Leer- en OntWikkeltraject (GLOW). Dit GLOW traject werd gecreëerd door twaalf plaatselijke kerken van Buitenpost tot Brunssum, van Amersfoort tot Bergentheim. Vervolgens zijn de herontdekte en in de praktijk getoetste praktijkvelden van kerkzijn beschreven in de eerste publicatie van Kerk2030: ‘Geloven doe je samen’. Deze publicatie is op 16 september 2020 via een webinar publiek gepresenteerd. Vervolgens is in de periode december 2020 tot en met mei 2021 per praktijkveld een webinar gegeven. Dit resulteerde in een tweede publicatie: ‘De kerk als oefenplaats’. Naar aanleiding daarvan zijn van september 2021 – april 2022 weer zeven webinars gegeven. Ook zijn toen 61 kerkmomenten samengesteld.

WAAROM

Nieuwe en oude generaties gelovigen zijn op zoek naar een kerk die werkt, een kerk die doet wat ze zegt, een kerk die iets uitricht in levens van mensen, een plek waar God merkbaar aanwezig is. Het Evangelie is radicaal en vraagt om daden en vruchten van een levend geloof in de opgestane Heer. De wereld mag dat merken. Het Evangelie van Jezus Christus is levenwekkend, transformerend, wereld veranderend. Christus is immers Koning en Zijn Koninkrijk is dichtbij. Hij is het hoofd van de gemeente, Zijn lichaam. Hij redt ons hier en nu, en voor altijd! Christenen op aarde mogen die reddingsactie letterlijk belichamen. Zij mogen leven vanuit verbondenheid met Christus, geïnspireerd door de Geest verlost, vernieuwd en vol vreugde. De plaatselijke kerk kan hierin veel betekenen. Kom op kerk, sta op, laat dat zien in je woorden en daden. Breng het in de praktijk!

WAT

Kerk2030 gaat om het reflecteren op en inoefenen van geloofspraktijken. Deze geloofspraktijken zijn geclusterd in een zestal praktijkvelden. 

Praktijkvelden is een woord dat we vaak gebruiken bij Kerk2030. Christelijke praktijken zijn manieren van doen en denken. Soms ontstaan ze uit reactie op diepe menselijke nood, soms als resultaat van bezinning op wat God van ons vraagt. In elk geval geven christenen daarin gehoor aan Gods eigen actieve aanwezigheid in deze wereld waarmee Hij deze wereld reddend tegemoet komt. Praktijken zijn dus menselijke antwoorden op Gods handelen. De term ‘praktijken’ komt zo niet los te staan van God, maar ook niet los van de kerk. Geloven doe je samen. Hierbij hoort ook onlosmakelijk dat we ons met elkaar verantwoorden voor wat we doen. Dat vraagt om een cultuur van genade, verantwoording, nadenken, reflectie, luisteren en stil zijn. Wie als christen geloof in praktijk brengt, zal altijd ook leren bidden en luisteren en stil zijn. 


> MEER WETEN OVER DE PRAKTIJKVELDEN?

bottom of page